تبلیغات

رادیو گرافی

پیشگفتار : پرتوهای الکترومغناطیس با طول موجهای بسیار کوتاه ،یعنی پرتوهای x,y  بدرون محیطهای پرتوهای مادی جامد نفوذ کرده ولی تا حدی بوسیلۀ آنها جذب می شوند. میزان جذب به چگالی و ضخامت ماده ای که موج از آن می گذرد و همچنین ویژگیهای خود پرتوالکترومغناطیس ...

ادامه ی مطلب ...

امواج الکترومغناطیس و سلامتی انسان

با گذشت لحظه ، لحظه های زمان، جهان دیگر همان جهان قبلی نیست، با توجه به تحقیقات وسیع علمی که در اقسی نقاط جهان در حال انجام است، جهان جدید، جهانی بسیار پیشرفته تر از چند لحظه قبل است. با توجه به این شرایط، ابزار آلات و وسایل مورد استفاده بشر نیز مطابق ...

ادامه ی مطلب ...