تبلیغات

کابل خود نگهدار

کاربرد کابل خودنگهدار هوایی در شبکه توزیع:  شبکه های توزیع در اکثر کشورهای در حال توسعه و جهان سوم با استفاده از هادی های لخت اجرا می شوند. این در حالی است که مصرف کنندگان انرژی الکتریکی در کشورهای پیشرفته بویژه در طی چند دهه اخیر شاهد روند رو به رشد ا...

ادامه ی مطلب ...