تجهیزات پست (خطوط انتقال و توزیع )

نوشته شده توسط:اشکان کریوند | ۱ دیدگاه

-تعریف پست:

پست محلی است که تجهیزات انتقال انرژی درآن نصب وتبدیل ولتاژانجاممی شودوبا استفاده از کلید ها امکان انجام مانورفراهم می شوددرواقع کاراصلی پستمبدل ولتاژ یاعمل سویچینگ بوده که دربسیاریاز پستها ترکیب دو حالت فوق دیده میشود.

در خطوط انتقال DC چون تلفات ناشی از افت ولتاژ ندارد وتلفاتتوانانتقالی بسیار پایین بوده ودر پایداری شبکه قدرت نقش مهمّی دارندلذااخیرا ُ این پستها مورد توجه قراردارند ازاین پستها بیشتردرولتاژهایبالا (800 کیلو ولت وبالاتر) و در خطوط  طولانی به علت پایین  بودنتلفات انتقال استفاده می شود.درشبکهای انتقال DC درصورت استفاده ازنولزمین می توان انرژیالکتریکی دا توسط یک سیم به مصرف کننده انتقالداد.

انواع پست:

پستها را می توان ازنظر نوع  وظیفه,هدف,محل نصب,نوع عایقی, به انواع مختلفی تقسیم کرد.

  براساس نوع وظیفه وهدف ساخت:

پستهایافزاینده , پستهای انتقال انرژی , پستهای سویچینگ و کاهنده فوق توزیع . -  براساس نوع عایقی:

پستها با عایق هوا, پستها با عایق گازی( که دارای مزایایزیراست):پایین بودن مرکز ثقل تجهیزات در نتیجه مقاوم بودن در مقابلهزلزله,کاهش حجم, ضریب ایمنی بسیار بالا باتوجه به اینکه همهً قسمت های برقدار و کنتاکت ها در محفظهً گازSF6   امکان آتش سوزی ندارد, پایین بودن هزینهًنگهداری باتوجه به نیاز تعمیرات کم تر, استفاده د رمناطق بسیار آلوده و مرطوب ومرتفع .

معایب پستها با عایق گازی :

گرانی سیستم و گرانی گاز SF6 , نیاز بهتخصص خاص برای نصب و تعمیرات,مشکلات حمل و نقل وآب بندی سیستم.

بر اساس نوعمحل نصب تجهیزات :

نصب تجهیزات در فضای باز , نصب تجهیزات در فضای سرپوشیده . معمولاُ پستها را از 33 کیلو ولت به بالا به صورت فضای باز ساختهوپستهایعایق گازی راچون فضای کمی دارندسرپوشیده خواهند ساخت.

 اجزاع تشکیل دهنده پست :

پستهای فشار قوی از تجهیزات و قسمتهای زیر تشکیل می شود :

  ترانس قدرت , ترانس زمین و مصرف داخلی , سویچگر ,

  جبران کنندهای تون راکتیو , تاً سیساتجانبی الکتریکی  ,  ساختمان کنترل , سایر تاًسیسات ساختمانی .

ـ ترانسزمین:

از این ترانس در جاهایی که نقطهً اتصال زمین (نوترال) در دسترسنمیباشد که برای ایجاد نقطهً نوترال از ترانس زمین استفاده می شود .

نوع اتصال دراین ترانس به صورت زیکزاک Zn  است .

این ترانس دارای سه سیم پیچ می باشد که سیمپیچ هر فاز به دو قسمتمساوی تقسیم می شود و انتهای نصف سیم پیچ ستون اوٌل بانصف سیم پیچ ستون دوٌم در جهت عکس سری می باشد . 

ـ ترانس مصرف داخلی:

ازترانس مصرف داخلی  برای  تغذیه  مصارف داخلی  پست استفاده می شود .

تغذیه ترانسمصرف داخلی شامل قسمتهای زیر است :

تغذیه موتورپمپ  تپ چنجر , تغذیه بریکرهای Kv20  , تغذیه فن وسیستم خنک کننده , شارژ باتری ها , مصارف روشنایی , تهویهها .

نوع اتصال سیم پیچ ها به صورت مثلث – ستاره با ویکتورکروپ(نوع اتصالبندی( DYn11   می باشد .

ـ سویچگر:

تشکیل شده از مجموعه ای از تجهیزات که  فیدرهای مختلف  را به باسبار و یاباسبار ها را در نقاط  مختلف به یکدیگر با ولتاژ معینی ارتباط می دهند .

درپستهای مبدل ولتاژ ممکن است از دو یا سه سویچگر با ولتاژهای مختلف استفاده شود .

ـ تجهیزات سویچگر:

باسبار:

 که خود تشکیل شده از مقره ها , کلمپها , اتصالات وهادیهای باسبار کهبه شکل سیم یا لولهًً توخالی و غیره است .

 بریکر , سکسیونر , ترانسفورماتورهایاندازه گیری وحفاظتی , تجهیزات مربوت به سیستم ارتباطی , وسایل کوپلاژمخابراتی(که شامل :  موج گیر ,  خازن کوپلاژ ,  دستگاه تطبیق امپدانس است) ,

برقگیر

که برای حفاظت در برابر اضافه ولتاژ و برخورد صاعقه به خطوطاستکه در انواع  میله ای , لوله ای , آرماتور , جرقه ای و مقاوتهایغیرخطی است .

ـ جبران کنندههای توان راکتیو:

جبران کننده ها شامل خازن وراکتورهای موازی می باشندکه به صورتاتصال ستارهدر مدار قرار دارند و نیاز به فیدر جهت اتصال به باسبارمی باشند که گاهی اوقاتراکتورها در انتهای خطوط انتقال نیز نصب می شوند .

ـــ انواع راکتور ازنظر شکلعایقی :

راکتور با عایق بندی هوا , راکتور با عایق بندی روغنی .

ـــ انواعنصب راکتور سری :

راکتورسری با ژنراتور, راکتورسری باباسبار, راکتورسری بافیدرهای خروجی, راکتورسری بافیدرهای خروجی به صورت گروهی.

ـ ساختمان کنترل:

کلیهً ستگاه های اندازه گیری پارامترها, وسایل حفاظت وکنترل تجهیزاتازطریقکابلها از محوطهً بیرونی پست به داخل ساختمان کنترل ارتباطمی یابد همچنینسیستمهای تغذیه جریان متناوب ومستقیم (AC,DC) درداخل ساختمان کنترلقراردارند,این ساختمان اداری تاًسیسات مورد نیازجهت کار اپراتور می باشد کهقسمت های زیر را دارا می باشد :

اتاق فرمان , فیدر خانه , باطری خانه , اتاقسیستم های توضیع برق (AC,DC) , اتاق ارتباطات , دفتر , انبار و ...

 ـ باطری خانه:

جهت تامین برقDC برای مصارف تغذیه رله های حفاظتی, موتورهایشارژ فنر و... مکانیزم های فرمان و روشنایی اضطراری و... نیاز بهباطری خانه دارند که دراطاقکی تعدادی باطری با هم سری می شوند ودردو مجموعه معمولاً 48 و110ولتیقرارمی گیرد وهرمجموعه با یکدستگاه باطری شارژ کوپل می شوند .

اصول کار ترانس فورماتور :

1-تعریف ترانس فورماتور:

ترانس فورماتور از دو قسمت اصلی هسته و دو یا چند قسمت سیم پیچ که روی هستهپیچیده می شود تشکیل می شود , ترانس فورماتور یکدستگاه الکتریکی است که دراثرالقای مغناطیسی بین سیم پیچ ها انرژیالکتریکی را ازمدارسیم پیچ اولیه بهثانویه انتقال می دهد بطوری که درنوع انرژی و مقدار آن تغییر حاصل نمی شود ولیولتاژ و جریان تغییرمی کند بنابراین باصرف نظراز تلفات ترانس داریم :

P1=P2 --- V1 I1 = V2 I2= V1/V2 = I2/I1 = N1/N2

که اصول کار ترانس فورماتور براساسالقای متقابل سیم پیچ ها است .

 

2- اجزاع ترانس فورماتور:

هسته , سیم پیچ ها , مخزن روغن , رادیاتور , بوشینگ های فشار قوی وضعیف , تپچنجرو تابلوی مکانیزم آن , تابلوی فرمان , وسایل اندازه گیری و حفاظتی ,  شیرها ولوله های ارتباطی ,  وسایل خنک کننده , ترانس جریان , شاسی و چرخ , ...   

خنک کردن ترانفورماتورها

کلیه ترانسفورماتورهای روغنی از نظر نوع سیستم خنک کننده به گروههایی به شرح زیر تقسیم می شوند :

الف : خنک شدن از طریق جریان طبیعی روغن

ب : خنک شدن از طریق جریان طبیعی روغن و فن

ج : خنک شدن از طریق جریان تحت فشار در کولرهای آبی

د : خنک شدن از طریق جریان تحت فشار روغن در کولرهای آبی

در ترانسفورماتورهای روغنی،گرمایی که از سیم پیچها و هسته ترانسفورماتور متصاعد می شود ابتدا به روغن منتقل شده و سپس از طریق دیوارهایتانک رادیاتورها و درپوش تانک ترانسفورماتور به فضای اطراف دفع می گردد . جریان طبیعی روغن که در دسته ای از ترنسفورماتورها سهم بزرگی در دفع حرارت دارد بدین صورت بوجود می آید که روغن گرم در اثر کتهش وزن به طرف بالا حرکت کرده و روغن خنک که به مراتب سنگین تر است به پایین تانک ترانس منتقل می شود .

اگر ترانسفورماتوری که با جریان طبیعی روغن خنک می شود در فضای مسدود نصب شود باید جهت خارج نمودن هوای گرم و ورود هوای خنک به داخل این فضا تهویه مناسب پیش بینی شود بهترین وضعیت دمای هوای ورودی و خروجی به اتاق از 15 درجه سانتیگراد تجاوز ننماید .

در موقع کنترل درجه حرارت روغن باید توجه داشت که در مورد ترانسهایی که با جریان طبیعی روغن و یا با فن هوا خنک می شوند وقتی که ترانش تحت بارنامی باشد دمای متوسط سیم پیچ 10 تا 15 درجه سانتیگراد بیشتر از دمای روغن در بالای تانک می‌باشد البته مقدار فوق در مورد ترانسهایی که با جریان تحت فشار روغن خنک می‌شوند 20 تا 30 درجه سانتیگراد برآورد شده است . در ترانسفورماتورهایی که باجریان روغن خنک طبیعی خنک می شوند اختلاف دمای روغن در بالا و پاین تانک قابل ملاحظه بوده و کاملا محسوس است مثلا اگر در بالای تانک 80 درجه سانتیگراد باشد در پایین حدود 35-30 درجه سانتیگراد و در قسمتهای وسط حدود 70-65 درجه سانتیگراد خواهد بود

در ترانسفورماتورهای با ظرافت کمتر از KVA1000 درجه حرارت روغن به وسیله ترمومترهای جیوه ای که روی ترانس و در طرف بوشینگهای فشار ضعیف نصب می‌شوند اندازه گیری شده و ترانسفورماتورهای با ظرفیت بیش از KVA1000 مجهز به ترمومترهایی هستند که المان آنها در بالای ترانس و دستگاه نشاندهنده آن در پایین و حدود 5/1 متری از زمین نصب می شود علاوه بر این برای ترانسهای با ظرفیت خیلی بالا در تابلوی کنترل نیروگاه نیز ترمومترهایی نصب می شود که مستقیما دمای روغن را نشان می دهند .

نکته ای که در باردهی ترانسفورماتور باید مورد توجه قرارگیرد اینست که تبادل حرارتی سیم پیچ د رمقایسه با روغن که دارای حجم زیادی است خیلی سریعتر بوده و به همین جهت در مواقع کاهش یا افزایش بار دمای روغن با چند ساعت تاخیر با وضعیت جدید منطبق خواهد شد .

در ترانسفورماتورهایی که با وزش هوای تحت فشار خنک می شوند معمولا برای هر رادیاتور از یک جفت فن استفاده می شود که غالبا توسط موتورهای القایی که از نوع سنجابی با قدرت 150 وات به حرکت در می آیند .

تجربه نشان می دهد که ترانسفورماتورهایی را که با جریان طبیعی روغن و فن هوا و یا با جریان تحت فشار روغن و فن هوا خنک می شوند در وهله اول می توان با بارنامی به مدت ده دقیقه و بدون بار به مدت نیم ساعت با فنهای خاموش تحت سرویس قرارداد اگر پس از انقضاء مدت فوق دمای روغن در بالای تانک در مورد ترانسفورماتورهای تا ظرفیت MVA250 به 80 درجه سانتیگراد نرسد می توان تراسفورماتور را تا رسیدن به این دماها و حداکثر به مدت یک ساعت با فن ها خاموش تحت بارنامی نگاهداشت اگر از سیستم اتوماتیک تنظیم دما استفاده می شود باید توجه داشت که به هر حال فن ها باید در 55 درجه سانتیگراد دمای روغن و یا بلافاصله پس از رسیدن بار به حد نامی استارت شوند .

در بعضی از موارد که سطوح خارجی تانک و رادیاتورهای ترانسفورماتور تکافوی دفع حرارت را به محیط اطراف نمی نماید از کولرهای آبی استفاده می شود در این حالت روغن توسط یک پمپ سانتریفوژ در یک مدار بسته شامل تانک ترانس و کولر سیرکوله شده و خنک می شود .

کولرهای آبی که برای این منظور استفاده می شوند معمولا از تعداد زیادی لوله های باریک(کویل) که دتخل یک مخزن قرار دارند تشکیل می شوند به طوری که آب حنک کننده از درون لوله های عبور نکرده و روغن در فضای بین آنها جریان پیدا می کند کیفیت خنک کنندگی سیستم نیز با اندازه گیری اختلاف درجه حرارت بین ورودی و خروجی از ترانسفورماتور ارزیابی می شود اگر ماکزیمم درجه حرارت آب خنک کننده 25 درجه ساتیگراد باشد اختلاف دمای فوق نباید از 10 درجه سانتیگراد کمتر باشد . پمپ روغن حتما بایستی قبل از کولر قرار گرفته و با فشاری حدود MPa 2/0-1/0 وارد کولر شود درغیر این صورت یعنی وقتی که کولر در طرف مکش پمپ قرار گیرد چون فشار روغن در داخل آن به قدر کافی بالا نیم رود وجود کوچکترین منفذ و یا لقی در اتصالات لوله های کویل موجب ورود آب به داخل روغن خواهد شد .

مسیر لوله های آب کولر نسبت به ترانسفورماتور و لوله های روغن طوری باید ترتیب داده شود که فشاراستاتیک روغن در مواقع قطع اضطراری پمپ حدود MPa05/0-03/0 از فشار آب زیادتر شود تا در صورتی که لوله های کولر آسیب دیده باشند از ورود آب به درون روغن ممانعت به عمل آید .

کلیه لوله های و لوازم سیستم مخصوصا در قسمت مکش پمپ باید کاملا محکم و آب بندی شده باشند تا از نفوذ هوا به داخل روغن پیشگیری شود مع هذا برای جداسازی هوایی که احتمالا در روغن وجود دارد از هواگیر 3 که ار دو منبع سیلندری شکل متحدالمرکز تشکیل شده است استفاده شده و این هواگیر قبل از ورود روغن به ترانس و در مسیر لوله نصب می گردد . به سبب حجم زیاد فقط در زمان کوتاهی می توان ترانسفورماتورهای فوق را بدون وجود کولر تحت سرویس نگاهداشت . نکته دیگری که در این رابطه لازم به ذکر می باشد این است که برای پیشگیری از ورود آب به داخل روغن در موقع راه اندازی سیستم ابتدا باید پمپ روغن و سپس پمپ آب را روشن نموده و بالعکس هنگام قطع سیستم ابتدا باید پمپ آب و سپس پمپ روغن خاموش شود .

در اینجا متذکر می شود که سیر کولاسیون روغن بدون توجه به میزان بار و یا حتی دمای خود روغن باید همواره برقرار باشد تا از افزایش درجه حرارت در قسمتهای اصلی ترانسفورماتور مانند عایقهای جامد و سیم پیچها پیشگیری به عمل آید .عناصر و لوازم مختلف سیستم های خنک کننده و بوشینگ های فشار قوی حداقل سالی یک بار باید تحت تعمیر و تست قرار گیرند .

3- انواع اتصّال سیم پیچ:    

اتصال سیم پیچ های اولیه وثانویه در ترانس معمولاً به صورت ستاره , مثلث , زیکزاک است .

4- ترانس فورماتورولتاژ(PT,VT):

چون ولتاژهای بالاتر از 600 V را نمی توان به صورت مستقیم بوسیلهدستگاه هایاندازه گیری اندازه گرفت , بنابراین لازم است که ولتاژ راکاهش دهیم تا بتوانولتاژ را اندازه گیری نمود و یا اینکه در رله های

حفاظتی استفاده کرد ترانس فورماتور ولتاژبه این منظوراستفاده می شودکه  ترانس فورماتور ولتاژ از نوع  مغناطیسی دارای دو نوع  سیم پیچ اولیه و ثانویه می‌باشد که برای ولتاژهای بین 600 V   تا 132 KV استفاده می شود .

5- ترانس فورماتورجریان(CT): 

جهت اندازه گیری وهمچنین سیستم های حفاظتی لازم است که از مقدارجریان عبوری از خط اطلاع پیداکرده و نظر به اینکه مستقیماً نمی شوداز کل جریان خط دراین نوع دستگاه هااستفاده کرد و در فشار ضعیفو فشار قوی علاوه بر کمییت , موضوع مهم ایزوله کردنوسایل اندازه گیری و حفاظتی از اولیه است لزا بایستی به طریقی جریان را کاهش داده واز این جریان برای دستگاه های فوق استفاده کنیم واین کار توسط ترانس جریان انجاممی شود .

ـ پارامترهای اساسی یک  CT

نقطه اشباع , کلاس ودقت CT , ظرفیتCT  , نسبتتبدیل CT .

6-نسبت تبدیل ترانس جریان:

جریان اولیه Ct  طبق IEC 185  مطابق اعداد زیرمی باشد که اصولاًباید درانتخواب جریان اولیه یکی از اعداد زیر انتخوابشود:

10-15-20-25-30-40-50-60-75-100-125-150   Amp

درصورتیکه نیازبه جریان اولیه بیشتر باشد باید ضریبی از اعداد بالاانتخواب شود .  جریانثاویه  Ct  هم  طبق IEC 185  مطابق اعداد زیرمی باشد :

برای انتخاب نسبتتبدیل  Ct باید جریان اولیه را متناسب با جریاندستگاه های حفاظت شونده و یادستگاه هایی که لازم است بار آنهااندازه گیری شود انتخواب کرد .

 

 

 

 

در موردCt  تستهای مختلفی انجام می شودکه رایج ترین آنهاعبارت اند:

تست نطقه اشباع , تستنسبت تبدیل , تست عایقی اولیه و ثانویه .

7-حفاظتهای ترانس

الف : حفا ظتهای دا خلی :

1-اتصال کوتاه :

 A دستگاه حفاظت روغن (رله بوخهلتز, رله توی ب) ,  B دستگاهحفاظت درمقابل جریان زیاد( فیوز, رله جریان زیادی زمانی ) , C رله دیفرانسیل

2-اتصال زمین :

 A مراقبت روغن با رله بوخهلتز, B رله دیفرانسیل, C سنجش جریانزمین

3-افزایش فلوی هسته :

 A اورفلاکس

ب : حفا ظتهای خارجی :

1-اتصالی در شبکه :

 A فیوز, B رله جریان زیاد زمانی , C رله دیستانس

2-اضافه بار :

 A ترمومتر روغن و سیم پیچ , B رله جریان زیاد تاخیری , C رله توی ب , D منعکس کننده حرارتی ,

3-اضافه ولتاژ در اثر موج سیار :

 A توسط انواعبرق گیر

ج : خفا ظتهای غیر الکتریکی :

1-کمبود روغن : رله بوخهلتز ,

2-قطع دستگاه خنک کن

3-نقص در تپ چنجر : رله تخله فشار یا گاز

انواع زمین کردن :

1- زمین کردن حفاظتی:

زمین کردن حفاظتی عبارت است از زمین کردن کلیه قطعات فلزی تاًسیسات الکتریکی کهدر ارتباط مستقیم ( فلزبه فلز ) با مدار الکتریکیقرار ندارد .

این زمینکردن بخصوص برای حفاظت اشخاص درمقابل اختلاف سطحتماس زیاد به کار گرفته می شود .

2- زمین کردن الکتریکی:

زمین کردن الکتریکی  یعنی  زمین کردن  نقطه ای از دستگاه های الکتریکی و ادواتبرقی که جزئی ازمدارالکتریکی می باشد.

مثل زمین کردن مرکز ستارهً سیم پیچترانسفورماتور یا ژنراتور . که این زمین کردن بخاطرکارصحیح دستگاه و جلوگیری ازازدیاد فشارالکتریکی فازهای  سالم  نسبت به  زمین در موقع تماس یکی از فازهایدیگر با زمین .

3-روشهای زمین کردن:

ـ روش مستقیم :

مثل وصل مستقیم  نقطه صفر ترانس  یا  نقطه ای از سیم  رابط  بین ژنراتور جریان دائم به زمین .

ـ روش غیر مستقیم :

مثل وصل نقطه صفرژنراتور توسط یک مقاومت بزرگ به زمین یااتصال نقطه صفر ستاره ترانس توسط  سلفپترزن (پیچک محدود کنندهجریان زمین)

ـ زمین کردن بار:

باید نقطهصفریااصولاً هرنقطه از شبکه که پتانسیل نسبت به زمین داردتوسط یک فیوز فشارقوی (الکترود جرقه گیر) به زمین وصل می شود.

    ولتاژهای کمکی :

1- ولتاژکمکی (DC 110):

این ولتاژ درپستها یکی از پر اهمیت ترین ولتاژهای مورد نیاز تجهیزات است . کلیهفرامین قطع و وصل بریکر وتغذیه اکثر رله های موجود درهر پست ازهمین منبع تامینمی شود .

این ولتاژ توسط  یک دستگاه  شارژر سه فاز و یک  مجموعه 10 ستی باطری12ولتی به آمپراژ 165 آمپر ساعت , یک تغذیه حفاظتی مطمئن را به وجودمیآورد. ولتاژ 110 ولتی مستقیم وارد تابلوی توضیع DC  به مشخصه (+SB) شدهواز آنجا جهت مصارف گوناگون از جمله کلیه فرامین قطع و وصل،تغذیه موتور شارژفنر بریکرهای KV 63 , تغذیه سیستم اضطراری روشنایی توضیع می شود ضمناً هر خطتغذیه مجهز به فیوزهای مجزا می باشد .

2- ولتاژکمکی (AC):

ولتاژ کمکی متناوبV 380/220 , توسط ترانس های کمکی هریک بهقدرت  KVA 100تامین می گردد که سمت اولیه KV 20 توسط فیوزهای10A/20KV  حفاظت می شود .

مراحل ورود ولتاژ کمکی به تابلوی توزیع به این ترتیب است که ولتاژ وارد باکس (AL – T– QS – Q ) داخل محوطه می شود که خود باکس شامل کلید پاپیونی , فیوزهایکتابی و بریکر V400 می باشد .

سپس توسط کابل وارد تابلوی توزیع +SA  شده و ازطریق کلیدهایپاپیونی که به طور مکانیکی با هم اینترلاک شده اند وارد باسبارتوزیعمی شود , ولتاژ متناوب V380/220 جهت تغذیه سیستم های روشناییوگرماییوموتورهای شارژ بریکرهای KV20,موتورتپ چنجرترانسو شارژها و ... استفاده میشود.

 

اندازه گیری :

دستگاهای اندازه گیری روی تابلو کنترل برای قسمتهای مختلفشامل: ـــ فیدر ورودیKV63  شامل آمپرمتر با سلکتورسویچ ( تعیین بالانس بودن یانبودن فازها ) , ولتمتر با سلکتورسویچ .

ـــ فیدر ورودی KV20 شامل آمپرمتر باسلکتور , ولتمتر با سلکتور ,مگاوات متر و مگاوار متر .

ـــ  فیدر خروجی KV20 شامل آمپرمتر با سلکتورسویچ فازها .

ـــ فیدرورودی KV20 درداخل فیدر خانه شاملآمپرمتربا سلکتورسویچ , ولتمتر با سلکتورسویچ .

اینترلاکها :

اینترلاکها به دو دسته الکتریکی و مکانیکی تقسیم می شوند و جهت جلوگیری ازعملکردهای ناصحیح تعبیه شده اند .

ـ اینترلاکهای یک بی خط KV63 : اینترلاکالکتریکی بین سکسیونر زمین خط و ترانس ولتاژ تعبیه شده و تازمانیکه ترانس ولتاژتحت ولتاژشبکه باشد , اجازه بستن به سکسیونر زمین خط داده نمی شود .

اینترلاک الکتریکی بین دو سکسیونر طرفین بریکر یک بی خط KV63 تا زمانیکهبریکر در حالت قطع قرار نگیرد اجازه باز یا بسته شدن بهسکسیونرطرفین داده نمیشود .

ـــ اینترلاکهای یک KV63 ترانس فورماتور : اینترلاک الکتریکی بین بریکر KV63 وسکسیونر بی ترانس تا موقعی که بریکر در خالت قطع نباشد اجازه بازیا بسته شدن به سکسیونر داده نمی شود .

ـــ اینترلاکهای یک KV20 ترانس فورماتور: اینترلاک مکانیکی بریکر کشویی ورودی KV20 تاهنگامی که بریکر در حالت وصل باشد , پین انترلاک که در قسمت زیر بریکربین دو چرخ  عقب بریکر کشویی قرار دارد , اجازهداخل یا خارج شدن از فیدر را نمی دهد . هنگامی که بریکردر مدار وصل است پینمربوطه پشت نبشی که در قسمت کف فیدر پیچ است قراردارد واجازه خارج شدن بریکررانمیدهد .

اینترلاک الکتریکی بین سکسیونر ارت سرکابل ورودی KV20 از ترانسفورماتور وبریکرهای KV20 و KV63همان ترانس به این ترتیب است که تا موقعی که دو بریکر یادشده درحالت قطع نباشد , اجازه بستن به سکسیونر زمین سرکابل  KV20   داده نمیشود .

ضمناً تازمانیکه سرکابل ورودی KV20 زمین باشد بریکرهای KV20 و KV63 فرمانوصل قبول نمی کند .

ـــ انترلاک باس شکن KV63: اینترلاک الکتریکی بین چهار بریکر 63 کیلو ولت قطع نباشند , اجازه بستن ویا باز کردن سکسیونر باس سکشن داده نمیشود .

همچنین در صورتی که هرچهار بریکر 63 کیلو ولت قطع باشد , اجازه باز و بسته شدنبه سکسیونر باس شکن داده میشود .

ـ اینترلاک سکسیونر زمین باسبار 20 کیلو ولت : در صورتی به سکسیونر زمین باسبار 20 کیلو ولت اجازه بسته شدن داده می شود که کلیهبریکرها همان باس (خروجی ها ,ورودی ها و باس کوپلر ) قطع باشند و سوکت بریکرهایانها نیز وصل باشد.

ـ اینترلاک کلیدهای 400 ولت AC :

اینترلاک الکتریکی بیندو بریکر 400 ولت ترانسهای کمکی: بدین ترتیب که همیشه فقط یک بریکر میتواند در حالتوصل باشد.

اینترلاک مکانیکی بین دو کلید پاپیونی روی تابو توزیع SA + طوری استکه فقط یک کلید حالت وصل باشد.

حفاظت

یک سیستم حفاظتی کامل شامل :

1- ترانسهای جریان و ولتاژ

2- رله های حفاظتی (تصمیم گیرنده وصدور فرمان(

3- کلید های قدرت    

ـ حفاظت های یک پست 63 کیلو ولت  ASEA   شامل:

 1. حفاظت های خط 63 کیلو ولت : دیستانس بعنوان حفاظت اصلی و اورکارنت پشتیبان
 2. حفاظت های یک 63 کیلو ولتترانس : اورکانت و REF )حفاظت های خارجی(
 3. حفاظت های یک 20 کیلوولت ورودیترانس : دایر کشنال اورکانت – ارت فالت – REF و اندرولتاژ
 4. حفاظت های داخلیترانس قدرت : رله بوخلس – شاخص سطح روغن – شاخص حرارت روغن – شاخص حرارت سیم پیچ – دریچه تنفسی – فشار زیاد داخل تپ چنجر که ناشی از ازدیاد گازها در اثر اتصالی بوجودمیایند.
 5. حفاظت های یک 20کیلوولت خروجی: اورکانت – ارت فالت
 6. حفاظت باسکوپلر 20 کیلوولت:اورکانت-ارت فالت – دایرکشنال
 7. حفاظت های ترانس کمکی: شاخصحرارت روغن ورله بوخهلتز
 8. حفاظت های بریکر400 ولت AC : جریان زیاد ـــ رلهًحرارتی
 9. رله سوپرویژن جهت کنترل و مراقبت مدارات قطع بریکرهای 63 ورودی وترانس وهمچنین ورودی KV20 ترانس قدرت .

رله های 63kv , 20kv REF در صورت به همخوردن تعادل جریانی فازهای سیم پیچ واختلاف زاویهً 120 درجه بین فازها و درنتیجه جریان دار شدن نقطه صفر سیم پیچ , عملکرد رله REF رابدنبال خواهدداشت .

عملکرد رلهً بوخهلتز:

در صورت بروز اتصال در داخل ترانس و متصاعد شدن گاز وهمچنین حرکت سریع روغن , منجر به عملکرد رلهً بوخهلتز خواهد  شد, که با توجه به شدت اتصال مداراتآلارم وتریپ به ترتیب بسته می شوند . پیش از برق دارکردن باید حرارتهای سیم پیچو روغن کنترل شود .

 سیستم آلارم

بطور کلی هدف از کاربرد سیستم آلارم و سیگنال در پستهایفشارقویآشکارساختن خطاها ومعایب بوده و در صورتیکه بهره بردار هنگام کارومانور دچارخطا شود سیستم آلارم بهره بردار را مطلع وکمک می کند تا سریع تر خطا وعیب مشخص و قسمت معیوب در صورت نیاز مجزا واقدامات لازم انجام گردد .

خطا یافالت با آلارم (بوق) شروع و همزمان سیگنال چشمکزن مربوطهدر پانل آلارم ظاهر میگردد .

وظیفه بهره بردار در این مواقع به این ترتیب است که  , ابتدا بوق را بادکمه پوش باتون(ALARM,STOP) قطع می نماید سپس کلیه سیگنال های ظاهر شده را کاملیادداشت نموده , بعد از آن دکمه (ACCEPT) را جهت پذیرفتن یا ثابت نمودن سیگنالفشار می دهیم .

اگر فالت گذرا باشد , که سیگنال ریست شده و در صورتیکه فالتپایدارباشد , سیگنال ثابت میگردد .

مرحلهً بعدی پیگیری وبرسی جهت برطرفنمودن خطا می باشد .

تشریح سیگنالهای پست kv63 :

1-آلارموسیگنالهای نمونه ـــ یک بی خط KV63 .

2-آلارم وسیگنالهای نمونه ـــ یکترانسفورماتور 63/20 KV .

3-لارم وسیگنالهای نمونه ـــ  قسمت 20 KV .

4-آلارم وسیگنالهای نمونه ـ  یک ترانسفورماتور کمکی ویک ترانسفورماتورارتینگ

5-آلارم وسیگنالهای عمومی .

مراحل مانور:

1-مراحل بی برق نمودن یک بی خط KV63 ونحوهً زمین :

قطع بریکر خط , آرزمایش توسط سلکتور سویچ آمپرمتر , باز نمودن سکسیونرهای طرفینبریکر , آ زمایش خط توسط فازمتر , سلکتور ولتمتر خط , بستن سکسیونر زمین , نصبتابلوهای ایمنی روی تابلوی فرمان وکشیدن نوار حفاظتی در محدوده کار گروه .

2-مراحل بی برق نمودن یک خط KV 20 و نحوه زمین :

قطع بریکر خط , آرزمایش توسط سلکتور سویچ آمپرمتر, بیرون آوردنبریکر کشویی از داخل فیدر, آزمایش سر کابل خط توسط فازمتر, بستنکابل ارت به قسمت زمین فیدروتخلیه فازها بااستفاده ازفازوسط , نصب  تابلو ایمنی وهشدار دهنده روی فیدر وتابلوی فرمان بغلکلید مربوطه .

3- مراحل بی برق نمودن یک ترانس قدرت :

ـــ جابجایی تغذیه ولتاژ V400 کمکی در صورت نیاز .

ـــ جابجایی تپ چنجرترانسها  

ـــ کنترل مقدار بار ترانس ها و امکان مانور بدون خاموشی .

ـــ قطعبریکر KV20 , قطع بریکر KV63 , خارج نمودن بریکر کشویی ورودی KV20  , بازنمودنسکسیونر KV63 ترانس یاد شده , قطع کلید پاپییونیV400 بیرونی, زمین نمودنسرکابلKV20 ازطریق اتصال زمین سرکابل ورودی,بستن کابل ارت سمتKV63ترانس‌قدرت و جدا نمودن قسمتهای برق دار از قسمتهای بی برق با علائم ایمنی

4- مراحل بی برق نمودن باس بار KV20 جهت کارگروه :

قطع کلید بریکر و فیوز تغذیه بریکر , ثبت بار وثبت زمان قطع بریکر در دفترروزانه

 

 

برقگیرها(Arresters)

موجها یا اضافه ولتاژهای لحظه ای در شبکه برق به دو دسته تقسیم می شوند داخلی(نظیر موجهای حاصل از کلید زنیها، اتصال کوتاهها و تغییر مدار) و خارجی ( نظیر موجهای ناشی از رعد و بوق جوی ) پالسهای کلید زنی علی القاعده در اثر فطع و وصلهای روتین مدار و یا قطعیهای اتفاقی نظیر اتصال کوتاه ها و پارگیرهای هط بوجود می آید . برای حفاظت شبکه از پالسهای ناشی از رعد و برق جوی باید هر کدام از خطوط انتقال و تجهیزات کلید خانه ها را به طور جداگانه حفاظت نمود علاوه بر این تجهیزات کلید خانه ها باید هم در مقابل ضربات مستقیم برق جوی و هم در مقابل موجهایی که روی خطوط انتقال نشسته اند محافظت گردند .

حفاظت مستقیم در مقابل برق جوی اوسط میله های برقگیر صورت گرفته و درجه حفاظت این میله ها با شعاع منطقه ای که برق جوی آن توسط میله تخلیه می شود مشخص می شوند به همین جهت این منطقه را زون حفاظتی برقگیر می گویند .میله برقگیر باید دارای مقاومت اهمی بسیار کم بوده و به طور موثر به زمین متصل شده باشد همچنین ممکن است مستقلا و یا روی بام ساختمانها نصب شوند ولی به هر صورت دستگاه یا تاسیساتی که تمام نقاط آن در زون حفاظتی برقگیرها باشند به طور اطمینان بخشی در مقابل خطرات برق جوی محافظت می شود. سطح زون حفاظتی ای که توسط دو برقگیر بوجود می آید بزرگتر از دوبرابر زون حفاظتی یک برقگیر بوده و این برقگیر عملا جز تجدید رنگ آمیزی دوره ای و چک کردن مقاومت زمین نیازمند مراقبت دیگری نمی باشند . اصولا برقگیرهای تحلیه ای در سطوح ولتاژ از 3 تا 220 کیلو ولت ساخته می شوند البته برقگیر PBII از نوع ساده تر بوده و فقط برای ولتاژهای 3 تا 10 کیلوولت وجود دارد ضمنا تعداد عملکردهای برقگیر تخلیه ای توسط یک کنتور شمارنده که روی آن نصب شده است ثبت می شود. تست های متداولی که در شرایط تحت سرویس روی برقگیرهای تخلیه ای انجام می شود به شرح زیر می باشند :

 1. اندازه گیری مقاومت اهمی برقگیر به کمک یک مگا اهم متر 2500 ولت قبل از اتصال برقگیر به خط و همچنین وقتی که تجهیزات حفاظت شونده برای تعمیرات از خط خارج شده و کلید ایزولاتور برقگیر نیز باز است .
 2. اندازه گیری جریان نشتی برقگیر تحت اعمال ولتاژ D.C که این تست باید در مورد برقگیرهای 220-15 کیلو ولت ، 10-3 کیلو ولت هر شش سال یکبار و در موارد دیگر هر سه سال یکبار صورت پذیرد و همچنین وقتی که مقاومت اهمی برقگیر نسبت به مقادیر اندازه گیری شده قبلی بیش از 30 درصد تغییر نشان دهد تست جریان نشتی باید انجام شود
 3. اندازه گیری ولتاژ شکست برقگیر با فرکانس معمولی:این تست اولا درمورد برقگیرهایی که دارای مقاومت شنت نیستند انجام شده و در ثانی در مرتبه اول بلافاصله پس از مونتاژ آن در کارخانه سازنده و سپس هر شش سال یکبار و همچنین د رخلال تعمیرات اساسی باید انجام شود و یادآور می شود که کلیه تستها و بازدیدهای ظاهری باید در شرایطی که برقگیر خارج از سرویس قرار دارد انجام گیرد. تعمیرات و بازرسیهای دوره ای برقگیر باید در فصل بهار و تابستان یعنی قبل از شروع رعد و برق جوی انجام شود و در صورتی که آب بندی بدنه برقگیر از بین رفته و هوا و رطوبت در آن نفوذ کند و یا نتیجه تستها ایجاب نماید باید آن را تحت تعمیرات اساسی قرار داد.

وضعیت ایزولاسیون یک برقگیر هر سال یکبار با اندازه گیری جریان نشتی آن تحت ولتاژ D.C اندازه گیری ولتاژ شکست برقگیر و یا اندازه گیری مقاومت عایق آن به کمک مگااهم متر 2500 ولت چک می شود و بر اساس استانداردهای معتبر الکتریکی حداکثر ولتاژ شکست برقگیر تخلیه ای با ولتاژ 3 کیلو ولت ، 16-6 کیلو ولت و 26-10 کیلو ولت به ترتیب د رحدود 11-9، 19 و 30 کیلو ولت قرار دارد و همچنین اگر روی برقگیرهای KV 3 و KV6 و KV 10 به ترتیب ولتاژهای D.C KV 4 و KV6 و KV10 اعمال شود جریان نشتی مجاز آن حداکثر 10 میکروآمپر بوده و در مورد برقگیرهایی که مقاومت شنت ندارند جریان ناچیز و قابل صرف نظر کردن می باشد .

 

 

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ - ۱۴:۴۸:۳۴

  I'm truly enjoying the design and layout of your site.
  It's a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to
  come here and visit more often. Did you hire out a designer
  to create your theme? Fantastic work!

پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

آمارگیر وبلاگ